top of page
logo.jpg
Privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op: 22 augustus 2019.

 

De verantwoordelijke voor het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens

 

Cindependent bvba is gespecialiseerd in het management en coachen van artiesten , Public relations, productie, bookingen en marketing.

 

Cindependent bvba met maatschappelijke zetel te Putte , Paardenstraat 1, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer BE 0894.753.833

 

Onze privacyprincipes

 

Respect

 

We erkennen dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een betrokkene een basisrecht is van elk individu en we zullen er dan ook alles aan doen om dit recht te vrijwaren door persoonsgegevens op een correcte, open en transparante manier te verwerken.

 

Vertrouwen

 

Het vertrouwen van onze klanten, medewerkers en andere stakeholders in de manier waarop wij hun persoonsgegevens verwerken is van cruciaal belang voor onze organisatie. 

 

Preventie

 

We begrijpen dat het misbruik van persoonsgegevens een grote impact op de betrokkene kan hebben en zullen de nodige maatregelen nemen om de betrokkene te vrijwaren van financiële, reputatie- of een andere schade.

 

Compliance

 

We hebben geleerd dat het vaak moeilijk is voor de wetgever om bij te blijven met de snel veranderende technologieën en de verwachtingen van onze klanten. Daarom streven we ernaar om de geest van de wet en de constant veranderende maatschappij steeds in acht te nemen, en hiermee om te gaan op een pragmatische manier, zonder overlast te bezorgen aan onze klant. 

 

Voor wie is deze privacyverklaring van toepassing?

 

Cindependent bvba verbindt zich ertoe jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te beschermen, in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. We engageren ons om de plichten die voortvloeien uit deze wetgeving toe te passen in al onze verwerkingen en jouw rechten te respecteren bij elke verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Via deze privacyverklaring willen wij je informeren omtrent de persoonsgegevens die Cindependent bvba verzamelt van jou, waarom wij deze verzamelen en wat we ermee doen.

Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die wij verwerken in de verschillende entiteiten van Cindependent bvba en is van toepassing voor alle klanten, potentiële klanten en bezoekers van onze website.

 

Via deze privacyverklaring waarborgt Cindependent bvba dat je:

 

 • - geïnformeerd blijft over de verwerkingen van jouw persoonsgegevens, hetzij elektronisch of op papier;


 •  

 • - de controle behoudt over de persoonsgegevens die Cindependent bvba verwerkt;

 • - jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens kan uitoefenen

Als je meer informatie zoekt over deze wetgeving raden we je aan om de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Cindependent bvba ?

 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee je een persoon identificeert of kan identificeren zoals zijn of haar naam, voornaam, e-mailadres, … Deze persoonsgegevens zijn eigendom van de persoon en Cindependent bvba kan ze gebruiken voor haar dienstverlening. Binnen deze persoonsgegevens onderscheiden we volgende categorieën:

 

Informatie ter identificatie: hiermee kan Cindependent bvba je identificeren om haar diensten aan te bieden. Deze categorie bevat o.a. jouw naam, voornaam, taalvoorkeur, …


Contactinformatie: hiermee kan Cindependent bvba je contacteren om eventuele vragen te beantwoorden, diensten aan te bieden of voor nog andere processen waarbij we je moeten contacteren. Tot deze categorie behoort o.a. uw telefoonnummer, adres, e-mailadres, …


Informatie betreffende tewerkstelling: voor sommige diensten heeft Cindependent bvba informatie nodig over uw tewerkstelling. Deze categorie omvat zaken als jouw referenties, voorafgaande projecten, werkgever, …


Financiële informatie: Cindependent bvba verwerkt financiële informatie voor de afhandeling van haar betalende. Deze categorie bevat onder andere rekeningnummers.

 

Op welke grond verwerkt Cindependent bvba jouw persoonsgegevens?

 

We gebruiken altijd de minimale set van gegevens die nodig is voor het verlenen van een goede dienstverlening. We verbinden ons ertoe jouw persoonsgegevens enkel te verwerken op een wijze die verenigbaar is met de doeleinden waarvoor de gegevens in eerste instantie werden verzameld.

 

We verwerken jouw persoonsgegevens voor volgende verschillende doeleinden:

 

 • - als we jouw toestemming hebben gekregen om ze te mogen verwerken in het kader van een contractuele verplichting


 •  

 • - als het noodzakelijk is voor het vervullen van onze wettelijke verplichtingen


 •  

 • - als Cindependent bvba een gerechtvaardigd belang heeft voor de verwerking, waarbij het belang van Cindependent bvba en de rechten van de betrokkene in evenwicht worden gehouden door voldoende passende maatregelen te nemen


 •  

 • Indien we jouw persoonsgegevens willen verwerken voor een ander doeleinde dan waarvoor de gegevens in eerste instantie werden verzameld, zullen we altijd vooraf uw expliciete toestemming vragen.

Cindependent bvba verwerkt persoonsgegevens voor volgende doelstellingen

 

We verwerken enkel de persoonsgegevens noodzakelijk in het kader van vooraf opgezette doelstellingen.

De voornaamste doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

 

 • om diensten te verlenen

 • Voor een correcte dienstverlening hebben we bepaalde gegevens nodig. We zorgen er hierbij voor dat we telkens de minimale informatie gebruiken die nodig is om de gevraagde dienstverlening te kunnen bieden. De gebruikte informatie is afhankelijk van de dienst die wordt geleverd.

 

 • voor contacten en interacties met personen

 • Bij elk contact met Cindependent bvba vragen we je om een basis-set van gegevens. Hiermee kunnen we je identificeren en contacteren om jouw aanvragen te behandelen of jouw vragen te beantwoorden.

 

 • voor sales- en marketingcampagnes

 • We gebruiken jouw persoonsgegevens om sales- en marketingcampagnes te organiseren om onze diensten te promoten bij klanten en potentiële klanten.

 • om te voldoen aan wettelijke en sectorale verplichtingen

 • Cindependent bvba heeft een aantal wettelijke en sectorale verplichtingen waaraan we moeten voldoen voor bepaalde diensten. Om hiermee in orde te zijn, moeten we bepaalde persoonsgegevens verwerken.

Geeft of verkoopt Cindependent bvba jouw persoonsgegevens aan derde partijen?

 

Cindependent bvba geeft en/of verkoopt jouw persoonsgegevens nooit door aan derde partijen.

 

 • dit noodzakelijk is voor de dienstverlening

 • Cindependent bvba maakt voor bepaalde aspecten van haar dienstverlening gebruik van onderaannemers en dan kunnen jouw persoonsgegevens worden doorgegeven aan zo’n onderaannemer. Enkele voorbeelden van deze onderaannemers zijn productiehuizen, bookingkantoor, Radio, Tv,… Het doorgeven van gegevens verloopt altijd volgens duidelijke regels. We garanderen je dat deze persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen en dat er wordt toegezien op een correcte verwerking.

 • er een wettelijke verplichting is

 • Voor bepaalde diensten is Cindependent bvba verplicht om informatie door te geven aan officiële instanties zoals Interim kantoor, boekhouder... Deze doorgifte gebeurt altijd volgens duidelijke richtlijnen en ligt altijd in lijn met de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen.

 • Je jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven

 • Als Cindependent bvba jouw gegevens wil doorgeven aan een derde partij en we geen beroep kunnen doen op bovenstaande vermeldingen, zullen we jouw expliciete toestemming vragen. Zonder deze toestemming zullen we jouw gegevens niet verkopen en ook niet doorgeven aan een derde partij.

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens met oog op verwerking buiten de Europese Economische Ruimte (EER), worden persoonsgegevens enkel doorgegeven aan derde partijen indien dit is voorgeschreven of toegestaan onder de van toepassing zijnde privacywetgeving. We garanderen passende waarborgen opdat uw rechten ook buiten de EER gerespecteerd worden volgens een adequaat gegevensbeschermingsniveau, en vereisen tevens van de ontvanger van de gegevens dat deze passende waarborgen voorziet. Persoonsgegevens worden zo beschermd conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

 

Welke rechten hebt u en hoe kunt u ze uitoefenen?

 

Het recht van inzage

 

Je hebt het recht op toegang en inzage tot de gegevens die we van jou hebben bij Cindependent bvba.

Hierbij kan je volgende vragen stellen:

 

 • Heeft Cindependent bvba persoonsgegevens van mij?

 • Waarvoor gebruikt Cindependent bvba mijn persoonsgegevens?

 • Welke partijen hebben toegang tot mijn persoonsgegevens?

Om deze informatie op te vragen, vragen we u een email te sturen naar Cindy@Cindependent.be . Het ontvangen bericht wordt alleen gebruikt voor het beantwoorden van deze aanvraag en moet zo volledig mogelijk zijn om te vermijden dat we geen gegevens onterecht openbaar maken op basis van een niet-correcte aanvraag. Als de aanvraag niet voldoende informatie bevat, kan Cindependent bvba bijkomende informatie opvragen.

 

Het recht op rectificatie

 

Je hebt het recht om jouw gegevens te laten aanpassen als deze niet correct en/of onvolledig zijn. Dit verzoek kan je uitoefenen door een email te sturen naar Cindy@Cindependent.be . We vragen je om dit zo volledig mogelijk in te vullen. De informatie van dit bericht wordt alleen gebruikt voor het beantwoorden van deze aanvraag en moet zo volledig mogelijk zijn om te vermijden dat we geen gegevens onterecht aanpassen op basis van een niet-correcte aanvraag.

Het aanpassen van persoonsgegevens kan gelinkt zijn aan contractuele en/of wettelijke beperkingen waardoor het soms niet mogelijk is om de gegevens aan te passen omwille van onze verplichtingen.

 

Het recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’)

 

Je hebt het recht om jouw gegevens te laten schrappen uit onze systemen. Dit verzoek kan je uitoefenen door een email te sturen naar Cindy@Cindependent.be. We vragen je om dit zo volledig mogelijk in te vullen. De informatie van dit bericht wordt alleen gebruikt voor het beantwoorden van deze aanvraag en moet zo volledig mogelijk zijn om te vermijden dat we geen gegevens onterecht schrappen op basis van een niet-correcte aanvraag.

Het schrappen van persoonsgegevens is soms niet mogelijk omwille van contractuele verplichtingen, wettelijke bepalingen en algemene belangen van ons bedrijf waardoor dit verzoek dan ook niet altijd kan worden ingewilligd. Zo worden uw contactgegevens bijvoorbeeld niet verwijderd als er nog een openstaande factuur is of nog een contractuele verplichting.

 

Het recht van bezwaar

 

Je hebt het recht om bezwaar in te dienen tegen het ontvangen van direct marketing van Cindependent bvba. Dit is een gratis basisrecht dat je kan uitoefenen via een email te sturen naar Cindy@Cindependent.be waarmee je je voorkeuren kan melden.

Dit recht van bezwaar is niet van toepassing voor communicaties in het kader van contractuele afspraken en/of wettelijke verplichtingen.

 

Het recht om jouw toestemming in te trekken

 

Je hebt het recht jouw toestemming ten allen tijde in te trekken indien de verwerking van jouw gegevens op basis van toestemming gebeurt. Dit kan gebeuren via dezelfde weg als je jouw rechten hebt gegeven.

 

Het recht tot beperken van de verwerking

 

Je hebt het recht om te verzoeken de verwerking van jouw gegevens te beperken. In dat geval blijven jouw gegevens door ons bewaard, maar zullen we het gebruik ervan inperken. Deze aanvraag kan worden ingediend wanneer vb. je meent dat de persoonsgegevens onjuist zijn, of de verwerking door Cindependent bvba onrechtmatig gebeurt. We moeten enkel tegemoet komen aan deze verzoeken in de gevallen die door de wet zijn bepaald.

 

Het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die door Cindependent bvba zijn verwerkt te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm en/of om deze persoonsgegevens rechtstreeks door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 

Het recht op het indienen van een klacht

 

Je hebt het recht om klacht in te dienen over de wijze waarop Cindependent bvba jouw persoonsgegevens verwerkt en/of de manier waarop wij jouw rechten invullen, wanneer je op enig moment van mening bent dat Cindependent bvba inbreuk maakt op jouw privacy.

 

Dit kan je doen als volgt:

 

Klacht neerleggen bij Cindependent bvba

 

Cindependent bvba zal jouw klacht behandelen om samen met je tot een oplossing te komen.

Je kan haar contacteren op Cindy@Cindependent.be

 

Klacht neerleggen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit, de Gegevensbeschermingsautoriteit

 

Je hebt het recht om klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit over de manier waarop Cindependent bvba jouw persoonsgegevens verwerkt en/of jouw rechten invult.

Hiervoor kan je best naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit gaan voor meer informatie. 

 

Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

 

Cindependent bvba beschikt over de nodige technische en organisatorische maatregelen om te garanderen dat uw persoonsgegevens correct worden verwerkt en veilig zijn. In dit kader mogen wij persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we deze hebben ontvangen of voor de uitvoering van een contract of voor de vervulling van een wettelijke verplichting. Deze periodes zijn afhankelijk van het doeleinde waarvoor de gegevens worden gebruikt en het type van dienstverlening want sommige aspecten worden wettelijk bepaald. De gearchiveerde gegevens zijn beperkt toegankelijk. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens uiteraard definitief verwijderd of geanonimiseerd.

 

Cookiebeleid

 

Dit cookiebeleid is het laatst gewijzigd op: 22 augustus 2019

 

Op de website van Cindependent.be gebruiken we cookies. Volgens de nieuwe EU-wetgeving moeten we je laten weten wat cookies zijn en waarvoor we ze gebruiken. Dat lees je hieronder. 

 

Wat zijn cookies?

 

Als je naar een website surft, houdt de server een soort van tekstbestandje bij op de browser van jouw computer of mobiel toestel. Dat is een ‘cookie’. Deze bevat een unieke code die ervoor zorgt dat de server jouw browser herkent tijdens je bezoek aan een website (een ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die je bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op jouw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op je computer of mobiel apparaat bewaard in de folder van je browser. Over het algemeen zorgen cookies ervoor dat je sneller kan surfen, ze helpen je ook om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen de inhoud van een website of reclame ook relevanter maken voor de bezoeker en aanpassen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften. 

 

De Cindependent-site gebruikt volgende cookies:

 

1. Strikt noodzakelijke cookies / Onmisbare cookies

 

Deze cookies heb je nodig om onze websites te bezoeken en op bepaalde pagina’s te surfen, zo eenvoudig is het. Ze helpen je bijvoorbeeld om te navigeren tussen pagina’s. Als je deze cookies weigert, zullen sommige delen van de website niet of niet optimaal werken.

 

2. Functionele cookies

 

Deze cookies vergemakkelijken het functioneren van onze websites en zorgen ervoor dat je meer gepersonaliseerd kan surfen: ze houden je voorkeur bij, onthouden of je al meedeed met een enquête of niet, … zodat je geen twee keer dezelfde vraag krijgt. Kortom, deze cookies maken het surfen een stuk aangenamer. 

 

3. Socialemediacookies

De websites van Cindependent verwijzen soms door naar andere sites via een aanklikbare link om onze activiteiten te ondersteunen. Als je deze (externe) sites bezoekt, kunnen ook cookies worden gemaakt. Voor meer info hiervoor bekijk je best de privacy policy van de websites in kwestie. Je kan de content van de Cindependent-site ook via buttons delen op sociale media. Deze kunnen dan op hun beurt cookies plaatsen op de sites van Cindependent en via deze weg gegevens verzamelen. Voor meer info hierover verwijzen we naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen websites geven: Facebook, Google+/Youtube, LinkedIn, Twitter. Opgelet, deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen. 

 

Beheer van cookies

 

Cookies accepteren

Als je alle functionaliteiten van onze site wil gebruiken, moet je al onze cookies accepteren. Gelukkig is dat heel eenvoudig: ofwel sluit je de cookiemelding, ofwel ga je eenvoudig verder met surfen op Cindependent.be.

 

Cookies verwijderen of uitschakelen

Via je browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website staat uitgelegd hoe je cookies kan weigeren in de meeste browsers: http://www.aboutcookies.org/

Voor meer informatie per type browser zie ook volgende links: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari.

Geïnstalleerde cookies kan je op elk moment verwijderen van je pc of mobiel toestel.

bottom of page